Scottish Book Trust in association with Creative Scotland.

Deadline: Wednesday 30 January 2019, midday
This application can be made available in other formats on request. If you need assistance with making your application or have other access needs, please get in touch.
For all enquiries please email: applications@scottishbooktrust.com.  
The Robert Louis Stevenson Fellowship is open to applicants who meet the criteria for our Live Literature database. You do not need to be on the database to apply. 


What to include on your completed application form:
 

 • Your personal details.
 • A statement of your relevant experience and publication history. 
 • Completed 'Writing Achievements and Experience' and ‘About your project’ sections.
 • A sample of your writing. Your writing sample can be from a previously published piece of work, a work in progress, or a combination of both. This can include short stories, poems or an extract from a longer piece of work. (Length limit: 2,500 words, 10 pages of poetry, 15 pages of script.) 
 • If your sample is an extract from a longer piece of work, please include a synopsis. Those submitting poetry or a script should include a brief commentary about their project. (Word limit: 500 words.)

 Submitting your application:
 

 • We strongly suggest writing out your answers on a separate document to save and redraft as needed. 
 • Please do not include hyperlinks or links to websites in your application.
 • Take note, you won’t be able to apply formatting to your application including bold, italics and underlining text.  
 • For all enquiries please email: applications@scottishbooktrust.com.

Urras Leabhraichean na h-Alba ann an co-bhonn le Alba Chruthachail  

Ceann-ama: meadhan-latha, Diciadain 30 Faoilleach 2019 

Tha am foirm tagraidh seo ri fhaotainn ann an cruthan eile, le iarraidh. Ma tha cuideachadh a dhìth oirbh ann an lìonadh an iarrtais no ma tha feumalachdan eile agaibh, feuch gun cuir sibh fios thugainn airson comhairle fhaotainn. A thaobh cheistean sam bith, cuiribh post-d gu applications@scottishbooktrust.com.

Tha Companas Robert Louis Stevenson fosgailte do thagraichean a tha a’ coileanadh slatan-tomhais ar stòr-dàta Litreachais Beò. Chan fheum sibh a bhith san stòr-dàta airson tagradh a chur a-steach.  

Fiosrachadh a tha a dhìth san fhoirm tagraidh:  

 • Fiosrachadh pearsanta.
 • Aithris air eòlas buntainneach agus eachdraidh foillseachaidh. 
 • Na h-earrannan 'Coileanaidhean is Eòlas Sgrìobhaidh’ agus ‘Mu do phròiseact’ air an lìonadh.  
 • Sampall den sgrìobhadh agad. Faodaidh an sampall sgrìobhaidh agad a bhith bho phìos obrach foillsichte a-cheana, obair a tha a’ dol air adhart, no cothlamadh de na dhà. Faodaidh seo a bhith a’ gabhail a-steach sgeulachdan goirid, dàin no às-earrann bho phìos obrach nas fhaide. (Cuibhreachadh faid: 2,500 facal, 10 duilleagan de bhàrdachd, 15 duilleagan de sgriobt).
 • Ma tha an sampall agad mar às-earrann bho phìos obrach nas fhaide, feuch gun cuir thu geàrr-iomradh còmhla ris. Bu chòir dhaibhsan a tha a’ cur a-steach bàrdachd no sgriobt aithris ghoirid mun phròiseact aca a chur na lùib. (Cuibhreachadh fhacail: 500 facal.)

Cur a-steach do thagradh:

Tha sinn a’ moladh gu làidir do fhreagairtean a sgrìobhadh a-mach ann am pàipear air leth airson a shàbhaladh agus ath-dhreachadh mar a bhios riatanach. 

 • Na cuir ceanglaichean-lìn no ceanglaichean gu làraichean-lìn san tagradh agad, mas e do thoil e.
 • Thoir an aire nach bi e comasach dhut fòrmatadh a chur an sàs san tagradh agad, a’ gabhail a-steach clò dubh, clò eadailteach agus fo-loidhneadh teacsa. 
 • Airson ceistean sam bith, cuir post-d gu: applications@scottishbooktrust.com.


Scottish Book Trust